Platit lze v hotovosti...

obrazek
obrazek


... i bezhotovostně

obrazek
obrazek

Cenové informace

Způsob stanovení odměny za právní služby je především věcí dohody mezi advokátem a klientem. Snažíme se o to, aby výsledná odměna byla výsledkem konsensu mezi stranami s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu poskytovaných právních služeb a užitkům, které právní pomoc klientovi přinesla.

Smluvní odměna se zpravidla stanovuje podle následujících metod:

  • odměna stanovená podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci,
  • jako odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (časová odměna),
  • odměna podle počtu úkonů právní pomoci vykonaných ve věci,
  • případně též jako kombinace výše uvedených metod.

Není-li odměna sjednána, náleží advokátovi tzv. mimosmluvní odměna, jejíž výše je určena vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. advokátní tarif) .

Pokud skončí zastupování v civilním soudním sporu úspěchem, pak může náklady na právní zastoupení být zcela nebo zčásti kompenzováno tím, že je klientovi přiznána náhrada nákladů řízení vůči protistraně, jejíž paušální výše je stanovena vyhl. č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tato výše se nemusí krýt s odměnou advokáta ve vztahu ke klientovi)