Porady s klienty, právní analýzy

obrazek


Sepisování smluv a dalších písemností

obrazek
obrazek


Zastupování u soudů

obrazek


Zastupování u jiných jednání

obrazek

Služby

Typické formy a způsoby poskytování právních služeb:

 • porady s klienty
 • návrhy řešení situací
 • zpracování právních rozborů
 • zastupování u soudů a při dalších jednáních
 • zpracování smluv
 • zpracování žalob a dalších procesních podání
 • vymáhání pohledávek a práv
 • obrana proti neoprávněně uplatňovaným nárokům
 • řešení dalších sporů

Služby mohou být poskytovány v českém, anglickém nebo německém jazyce.

Typické oblasti poskytovaných služeb:

Majetkové právo:

 • nejrůznější právní nakládání s věcmi, právy a dalšími majetkovými hodnotami ( nemovitosti a movité věci, pohledávky a další práva, obchodní podíly, akcie a další cenné papíry, podnik atp.)

Závazkové právo:

 • příprava či úpravy nejrůznějších smluv z oblasti občanského a obchodního práva, včetně tzv. nepojmenovaných smluv (např. smlouvy o dílo, smlouvy kupní, nájemní smlouvy, mandátní smlouvy, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení, další smlouvy převodní atp.),
 • řešení náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení,
 • uplatňování a vymáhání práv ze smluv.

Korporátní právo - právo obchodních společností:

 • zakládání a změny obchodních společností (zejména společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost) a družstev,
 • příprava a úpravy společenských smluv a stanov, řešení sporů mezi společníky a akcionáři, uplatňování práv společníků a akcionářů.

Další odvětví tzv. soukromého práva:

 • pracovní právo,
 • směnečné právo,
 • rodinné právo (zejména úprava majetkových vztahů mezi manžely),
 • dědění.

Trestní právo:

 • obhajoba ve věcech trestních a zastupování poškozených ve věcech trestních.

Insolvenční a konkursní právo:

 • právní poradenství a úkony ve věcech dle insolvenčního zákona a dříve platného zákona o konkursu a vyrovnání.

Správní právo:

 • právní poradenství v řízeních podle správního řádu, ve správním soudnictví a v jednotlivých odvětvích správního práva (zejm. stavební právo, daňové právo a správa daní a poplatků, tzv. dopravní právo).

Procesní právo:

 • zastupování a úkony v civilním procesu (zejména dle občanského soudním řádu),
 • zastupování ve věcech tzv. správního soudnictví,
 • zastupování před Ústavním soudem ČR,